Projekta informācija

MĀJASLAPA/PROJEKTA INFORMĀCIJA

EnPC-INTRANS –
Kapacitātes stiprināšana Energoefektivitātes līgumu (EEL) izmantošanā Eiropas valstu pārejas tirgos”
ES Granta  Līgums  (Horizon 2020) Nr. 649 639
Projekta periods 03/2015-02/2017

Partneri:

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Starptautiskās sadarbības organizācija, Vācija),
KEA – Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (Bādenes-Wurtenbergas Klimata Aizsardzības un Enerģētikas Aģentūra, Vācija),
EIHP – Energy Institute Hrvoje Požar (Enerģētikas institūts, Horvātija),
e-code – Education for continuous development (E-apmācību kompetences centrs, Slovākija),
CRES – Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Atjaunojamo energoresursu un enerģijas taupības centrs, Grieķija),
KSSENA – Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Savinjskas, Šaleškas un Koroškas reģionu Enerģētikas aģentūra, Slovēnija),
AE3R – Energy Efficiency and Renewable Energy Agency Ploiesti-Prahova (Energoefektivitātes un Atjaunojamās enerģijas aģentūra, Rumānija),
SCTM – Standing Conference of Towns and Municipalities (Pilsētu un pašvaldību apvienība, Serbija),
FIATU – Finance & Technology Ukraine (Finanšu un tehnoloģiju kompānija,  Ukraina),
ZREA – Zemgale Regional Energy Agency (Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra, Latvija).

Mērķi:

EnPC-INTRANS projekta vispārējais mērķis ir palielināt Energoefektivitātes līgumu atzīšanu tirgū publiskajā sektorā projekta dalībvalstīs un veicināt privātā sektora dalību inovatīvās finansēšanas shēmās investīcijām energoefektivitātei publiskajā sektorā. EnPC-INTRANS projekta specifiskais mērķis ir ieviest liela mēroga kapacitātes stiprināšanas pasākumus vietējo pašvaldību līmenī , lai kopīgi izveidotu un piemērotu pielāgotos Energoefektivitātes līgumu modeļus investīcijām energoefektivitātes uzlabošanai publiskajā sektorā (ēkās un pakalpojumos).

Koncepcija:

EnPC-INTRANS projekta kapacitātes stiprināšanas koncepciju un instrumentus kopīgi izstrādāja projekta partneri, balstoties uz starptautisku, starpnozaru sadarbību ideju un pieredzes apmaiņu.  Izstrādātie apmācību instrumenti un koncepcijas tika ieviesti un demonstrēti partnervalstīs Horvātijā, Vācijā, Grieķijā, Latvijā, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ukrainā, kā arī prezentēti tālākai izplatīšanai un pārnesei  ekspertiem un ieinteresētajām pusēm visās 28 ES dalībvalstīs.

EnPC-INTRANS projektā veicinātās inovatīvās finansēšanas shēmas balstās uz Energoefektivitātes līgumu modeļiem, enerģētikas pakalpojumi sniedzējiem nodrošinot efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu publiskajās ēkās un pakalpojumos. EnPC-INTRANS projekta ietvaros tika plānots aptvert visu 9 partnervalstu enerģētikas pakalpojumu tirgus, kuru virzība attiecībā uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku ir dažādos attīstības posmos.

Gaidāmie rezultāti:

  • Konsultācijās / ieinteresēto pušu aptaujā iesaistīti vismaz 250 ieinteresētās puses un eksperti no publiskā sektora, no Energoservisa kompānijām (ESKO) un no maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) visu partneru valstīs (Projekta nodevums D.3.1.).
  • Apmācību vajadzību izvērtējumā iesaistīti vismaz 250 ieinteresētās puses un eksperti no publiskā sektora, no Energoservisa kompānijām (ESKO) un no maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) visu partneru valstīs (Projekta nodevums D.4.1.).
  • Vismaz 50 apmācāmie no partnervalstīm tiek apmācīti kapacitātes stiprināšanas ieviešanai un izplatīšanai un pārnesei, kā arī projekta laika gaitā attīstīti apmācību pasākumi (Projekta nodevums D.4.5.).
  • Īpaša informatīvā pasākuma ietvaros (Road Show event) sasniegta vismaz 1,000 vietējo ieinteresēto pušu un kopienas pārstāvju un nozarē iesaistīto  mērķauditorija (Darba paka Nr.3).
  • Vismaz 2,000 tehnisko, juridisko un finanšu eksperti un vietējie lēmumu pieņēmēji no partneru valstīm piedalījās apmācību programmā, kas tika piedāvāta dažādos veidos: tiešsaistes vebināri, e-apmācība, un semināri (Darba paka Nr.5).

Gaidāmā ietekme:

Apmācītie eksperti, ieinteresētās puses un vietējie lēmumu pieņēmēji  nodrošinās jaunu EEL projektu iniciēšanu un attīstību partnervalstīs un citās valstīs.