Semināri

APMĀCĪBU PLATFORMA/ SEMINĀRI

Energoefektivitātes līgumi (EPC) sabiedriskajām ēkām

Vienas dienas apmācību seminārs praktiķiem

manual seminar

EnPC-INTRANS projekta partneri ir izstrādājuši apmācību koncepciju vienas dienas semināram. Šie semināri partnervalstīs norisinājās/ -sies sekojošos datumos:

Slovēnijā: 2016. gada 12. aprilī (KSSENA)
Latvijā: 2016. gada 19. aprīlī (ZREA)
Serbijā: 2016. gada 20. aprīlī (SCTM)
Ukrainā: 2016. gada 29. aprīlī (FIATU)
Rumānijā: 2016. gada 8. jūnijā (AE3R)
Horvātijā: 2016. gada 17. jūnijā (EIHP)
Vācijā: 2016. gada 27. jūnijā un 26. septembrī (KEA)
Grieķijā: 2016. gada # jūnijā (CRES)
Slovākijā: 2016. gada 26. septembrī (e-code)

Lai iegūtu sīkāku informāciju par semināra norisi, lūdzu sazinieties ar semināra rīkotājvalsts pārstāvi.

Apmācību seminārs ietver četrus moduļus. Katrs no moduļiem ietver sekojošo:

 1. modulis: EPC projektu koncepcija un atbilstošu uzņēmējdarbības modeļu atlase

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt ekspertus ar pamatzināšanām, kas ir jāievēro, lai pieņemtu lēmumu par to, vai izmantot EPC un kā izvēlēties atbilstošus EPC uzņēmējdarbības modeļus, piemēram:

 • EPC projektu juridiskie, administratīvie, ekonomiskie un finansiālie priekšnoteikumi.
 • Ēku fonda sākotnējā analīze.
 • EPC pamata mehānisms.
 • EPC piemērotību, salīdzinot ar ESKO vai īpašnieka darbībām / Sākotnējā enerģijas patēriņa/izmaksu datu novērtējums un dokumentācija.
 • Projekta mērķi (enerģijas pārvaldība, enerģijas atjaunošanās, kompleksa renovācija).
 • Galvenās atšķirības starp atbilstošiem uzņēmējdarbības modeļiem (EPC light – īstermiņa, zemu investīciju līgums / EPC basic – vidēja termiņa, palielinātu investīciju, konstrukciju un sistēmu vispārējas uzlabošanas līgums / EPC plus – ilgtermiņa, augstu investīciju kompleksas renovācijas līgums) un to izvēle.

Eksperti tiks nodrošināti ar kontrolsarakstiem un vadlīnijām tādējādi, pamatojoties uz pārredzamajiem kritērijiem, palīdzot prasmīgi pieņemt lēmumus.

 1. modulis: Noteiktu uzņēmējdarbības situāciju attīstība

Šī moduļa mērķis ir dot iespēju apmācītiem ekspertiem izstrādāt konkrētas uzņēmējdarbības situācijas, kas būtu piemērotas gan sabiedrisko ēku īpašniekiem, gan privātajiem ieguldītājiem (ESKO), piemēram:

 • Līguma termiņu noteikšana (minimālais/ maksimālais).
 • Investīciju pasākumu un izmaksu piemērota sadales izstrāde (piemēram, ESKO investīcijas enerģijas saglabāšanas pasākumos <ETP> pret  ēkas īpašnieka ieguldījumu papildu atjaunošanas  pasākumos – kas nav saistīti ar enerģētiku  <AENP>).
 • ESKO investīciju un citu ESKO izdevumu atmaksāšanas iespējamo finanšu modeļu izklāsts (piemēram, ikgadējo pakalpojumu maksas, iepriekš veiktie maksājumi, galīgie maksājumi).
 • Darbības jomas optimizācija, ko veic ESKO – minimālie investīciju jomas pasākumi, kas jāveic – minimālais enerģijas pārvaldības apjoms, kas jāsniedz.
 • Ēku īpašnieku un ESKO lomu un pienākumu precizēšana:  pilnvaras ēkā uzstādīt papildu aprīkojumu – īpašumtiesības uz uzstādīto iekārtu – pilnvaras sadarboties ar lietotājiem – piekļuve ēkām vadības, remonta vai mērīšanas darbu veikšanai.
 • Garantijas, ko sniedz ESKO un ēkas īpašnieks.
 • Stimuls (ja ESKO veic vairāk nekā nepieciešams) un sankcijas (ja ESKO nespēj veikt nepieciešamo).
 • Koordinatoru / izplatītāju sociālās prasmes.
 • Svarīgi EPC projektu parametri / līdzekļi.

Eksperti tiks nodrošināti ar kontrolsarakstiem un vadlīnijām, tādējādi palīdzot tiem izveidot savas uzņēmējdarbības iespējamās situācijas.

 1. modulis: Iepirkumu procedūra un EPC pakalpojumu līgumu slēgšana

Šī moduļa mērķis ir dot iespēju apmācītiem ekspertiem sastādīt iepirkuma dokumentus un sagatavot projektu līgumus, pamatojoties uz nodrošināto paraugu trīs galvenajiem uzņēmējdarbības modeļiem:

 • EPC light modelis (energopārvaldības pakalpojumu līgums sabiedriskajām ēkām)
 • EPC basic modelis (sabiedrisko ēku enerģētikas atjaunošana)
 • EPC plus modelis (sabiedrisko ēku kompleksa renovācija)

Praktikantiem tiks ieteikts, kā izmantot sniegtos paraugus (vadītās darba grupās) un saņemt informāciju par piemērotajiem EPC uzņēmējdarbības modeļiem.

 1. modulis: Iteaupījumu mērīšana un pārbaude (iesk. EPC pakalpojumu, stimulu un sankciju maksu aprēķināšanu) (90 min.)

Šis moduļa mērķis ir dot iespēju apmācītajiem ekspertiem vadīt un kontrolēt  EPC projektus sadarbībā  ar ESKO, vienlaikus izmantojot kvalificētu trešo personu, ja tāda ir pieejama.

 • Metodes un līdzekļi, lai aprēķinātu energoefektivitātes uzlabojumus salīdzinājumā ar bāzes scenāriju, ņemot vērā, piemēram, laikapstākļu maiņas, ēkas izmantošanas modeļus, lietotāju izturēšanos, specifiskas enerģijas izmaksas, ēkas īpašnieka veiktos papildu atjaunojošos pasākumus u.c.).
 • Garantēto ietaupījumu aprēķināšana / pārbaude.
 • Pakalpojumu maksu / stimulu / sankciju aprēķināšana.
 • Trešo personu nozīme garantētās izpildes mērīšanā un pārbaudē.
 • Abpusēji uzticamu trešo personu atlase.
 • Risku un konfliktu vadība.
 • Labas prakses piemēru prezentācija un izvērtēšana.
 • Korekcijas un rēķini.

Latvijā šis seminārs notika 19.04.2016., viesnīcas „Luiize” telpās 2.stāvā, Jēkabpilī, Brīvības ielā 190, no plkst. 11:00 līdz 15:00.

Semināra dienas kārtība: Darba kartiba – EEL piemerosana publiskas ekas_19apr2016

Apmācību materiāli ir brīvi pieejami lejuplādei šeit:

 1. Apmācību rokasgrāmata: EnPC-INTRANS D4_4 Manual_LV
 2. Semināra materiāli: EnPC-INTRANS D4-4 Slides LV
 3. Palīgfails ekonomiskā pamatojuma priekšpārbaudei: EnPC-INTRANS EPC D4-4 Tool LV

Jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet: + 371 63080205 vai 371 20023848 / 29539397 vai rakstiet pa e-pastu: zrea@zrea.lv

Seminārs Jēkabpilī fotoattēlos:

IMG_0787 IMG_0817 IMG_0813 IMG_0802